Indi alada ýok. “Semalt” hünärmeni “Google Analytics” -i ulanyp, bot traffigine nädip garşy göreşmelidigini bilýär

Arassa hasabatlar we maglumatlar onlaýn marketing barada aýdylanda köp zady görkezýär. Islenilmeýän traffikden, bot traffiginden we zyýanly programma üpjünçiliginden erkin maglumat we statistika almak web sahypasyny saklamak üçin ulanylýan başarnyklary we hünär ussatlygyny aňladýar. Soňky birnäçe hepdäniň dowamynda B2B kärhanalary we kiçi guramalar bot traffigini we içerki traffigi hasabatlaryndan aýyrmak meselesi bilen ýüzbe-ýüz boldular.

Bagtymyza, Google Analytics üýtgeýänleri we ulanyjylaryň maglumatlaryny belli botlardan we örümçilerden islenmeýän traffigi aýyrmak üçin ulanýan täsirli süzgüç usullaryny girizenden soň halas boldy. Troýan wirusynyň, zyýanly programma üpjünçiliginiň we bot trafikleriniň bolmagy Google Analytics-de bar bolan ulanyjylaryň maglumatlaryny gaty uly derejede tamamlaýar.

Semalt ” -yň müşderi üstünligi dolandyryjysy Endrýu Dyhan, onlaýn marketing barada aýdylanda hakyky traffigi bot we içerki traffikden tapawutlandyrmagyň näme üçin möhümdigini düşündirýär.

Botlaryň we möýleriň statistikaňyza täsiri

Golaýda Google Google Analytics-de möhüm täzelenme etdi. Täzelenme, marketologlar üçin örümçileri we botlary hasabatlaryňyzdan we statistikaňyzdan aýyrmagy aňsatlaşdyrýar. Içerki we bot trafiginiň bolmagy web örümçilerinde we gözleg motorlarynda bar bolan maglumatlaryňyza ýaramaz täsir edýär.

Google zyýanly programma üpjünçiliginiň hasaba alyş faýllaryny, Troýan wirusyny, belli botlary we möýleri süzmek üçin işleýär. Gynansagam, zyýanly pursatçylar tarapyndan döredilen traffigiň beýleki görnüşleri sahypaňyza täsir edýär. Içerki traffik, bot we örümçiler internet trafiginiň üçden bir bölegini emele getirýär. Sahypaňyzdan traffigi aýyrmazdan ozal, hakyky traffigi hasaba almazlyk üçin traffigiň baş adyny barlamagy göz öňünde tutuň.

Botlarda we möýlerde IAB-yň alynmagy

Marketing pudaklaryna bu pudakda gülläp ösmäge mümkinçilik berýän halkara korporasiýa bolan Interaktiw Mahabat Býurosy, botlaryň we örümçileriň hakyky traffikden saklanmagynyň zerurdygyny öňe sürýär. Býuro, “Halkara möýler we botlar sanawy”, marketing pudagynda hakyky traffige täsir edýän botlaryň we möýleriň ähli görnüşlerini we görnüşlerini görkezýän sanawdan ybarat. Sanawyňyzyň netijeli işlemegi üçin ony her aý täzelemeli

Her ýyl marketologlar we onlaýn telekeçiler ortaça 7000 dollar töleýärler. Töleg, müşderiniň IAB agzalygyna ýazylandygyna baglylykda üýtgeýär. IAB-a ýazylandan soň, Google Analytics belli botlary we örümçileri we web sahypaňyzyň hitlerini giňişleýin deňeşdirmek arkaly hasabatlaryňyzy we maglumatlaryňyzy süzüp başlaýar. Google tarapyndan täzelenme girizilmezden ozal, firmalar we guramalar el bilen süzgüç ýasaýardylar, bu ýerde belli botlaryň we örümçileriň käbiri siziň maglumatlaryňyza we hasabatlaryňyza girip bilýärler.

Belli botlary we örümçileri traffigiňizden çykarmak üçin 'Hasabat görnüşi sazlamalaryny' açyň we guralyňyzy başlamaga mümkinçilik beriň. Görkezilen opsiýalary aşaky sahypa çenli aýlaň we bot süzgüçini işjeňleşdiriň. Web sahypaňyzyň domenine baglylykda traffik belgileriňiz has real sana düşüp başlaýar. Içerki traffik ýaly galp traffikden ybarat bolsa-da, belli botlar we örümçiler traffigi statistikaňyzdan aýrylar. Onlaýn işiňiziň üstünligi, maksatlaryňyza ýetmek üçin edilýän tagallalar bilen kesgitlenýär. IAB agzalygyna ýazylyň we hasabatyňyza täsir edýän belli möýleri we botlary aýyryň.

send email